HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RIJVERENIGING EN PONYCLUB “ORANJE RUITERS TE WILLEMSTAD EN FIJNAART”

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemene bepalingen
Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
Artikel 3: Categorieën van leden
Artikel 4: Algemene verplichtingen van de leden
Artikel 5: Bestuur
Artikel 6: Verkiezingen en benoemingen
Artikel 6: Commissies
Artikel 7: Officiële mededelingen
Artikel 8: Slotbepaling

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.

Manege: De Manege wordt gehuurd van “Stichting Oranje Manege” en is gevestigd aan de Stadsedijk 81 te Oudemolen. De Stichting Oranje Manege, stelt de accommodatie tegen betaling van huur, ter beschikking aan de LR en PC “Oranje Ruiters” te Willemstad en Fijnaart.(hierna te noemen vereniging. Het wordt van de leden verwacht dat indien zij gebruik maken van de accommodatie zij regelmatig de hoefslag aanharken. Tevens wordt verwacht dat het terrein te allen tijde netje wordt achtergelaten. Na in en uitladen en gebruik van de accommodatie dient men mest enz., in en rond de manege op te ruimen of mee te nemen. Bij de manege zijn bezems, schep en kruiwagen aanwezig. Bij het rijden in de manege is altijd een veiligheidscape verplicht.

2.

Instructie ponyruiters: Alle instructie die onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging vallen, wordt gegeven door gekwalificeerde instructeurs op diverse niveaus. De instructeurs worden uitsluitend aangesteld door het bestuur. Het bestuur + instructie beslist in welke groep een ruiter/amazone moet rijden ongeacht zijn/haar rijkunst. Tijdens de lessen heeft de instructeur/instructrice de volledige zeggenschap over de gang van zaken. Het harnachement dient deugdelijk en goed passend te zijn. Als men verhinderd is om een les bij te wonen dan dient men zich ruim vooraf af te melden bij het bestuur. Als het voor de instructeur/instructrice niet mogelijk is om les te geven zorgt het bestuur voor een passende vervanger. Lukt het niet om een vervangende instructeur / instructrice te vinden dan worden de ruiters/amazones hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Instructie paardenruiters: De les voor de paardenleden wordt door de paarden ruiters zelf betaald en georganiseerd. De voorwaarde voor het organiseren van een paardenles ( tussen 19.00 en 21.00) is dat er minimaal 3 ruiters meerijden per les uur.

3.

Tenue: Als lid van de vereniging moet men, wanneer men start op concoursen/wedstrijden voor RV en PC Oranje Ruiters, starten in het voorgeschreven tenue. Voor individuele wedstrijden is het de ruiter/amazone geoorloofd hiervan af te wijken. De paarden/pony’s dienen getoiletteerd te worden en ingevlochten.

4.

Overige: Van alle leden wordt verwacht dat zij zich actief inzetten bij werkzaamheden en evenementen/activiteiten van de vereniging, dit in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

1.

Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan bij de secretaris door middel van een ingevuld inschrijfformulier, voorzien van handtekening en het banknummer of het gironummer voor het automatisch incasseren van de contributie etc.. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

2.

De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.

3.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk zes weken voor het einde van het kalenderjaar, anders wordt het (KNHS) lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd

Artikel 3 – Categorieën van leden / contributie

1.

De vereniging kent:

a. Rijdende leden, vanaf 18 jaar of indien met een paard gestart wordt, jonger dan 18 jaar.
b. Pony leden, t/m het jaar waarin zij 18 jaar worden en met een pony starten op wedstrijden.
c. Niet rijdende leden, zij zijn tevens lid van de KNHS.
d. Ere leden. .

Ook kent de vereniging donateurs / begunstigers, zij betalen per jaar een vaste donatie.
Donateurs / begunstigers mogen de algemene ledenvergadering bijwonen, zij hebben daar geen stemrecht.

2.

In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.

3.

Ereleden betalen geen contributie.

4.

De hoogte van de contributie, te betalen door de leden en aspirantleden, wordt indien nodig op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

5.

De contributie dient door middel van automatische machtiging te worden voldaan. Het bestuur kan hiervan ontheffing verlenen.

Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de leden

1.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:

a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS;

b. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;

c. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS dan wel een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend;

d. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de KNHS.

2.

Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Artikel 5 – Bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wensen.

3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vervanger, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.

4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.

5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal leden van het bestuur anders beslist.

6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

7. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.

Bestuursleden:

Voorzitter                         : Marco Raeijmaekers : 06-10941160
Secretaris                        : Yvon van Nieuwenhuijzen: 06-27863899
Penningmeester              : Ad Dane: 06- 51602896
Wedstrijdsecretariaat      : Jacqueline Maat: 06-29184982
Bestuurslid                      : Lot Mulders: 06-51205993

Jeugdbestuur:
Malou Elenbaas
Kim Leijten
Janneke Lodders
Iris van Nieuwenhuijzen
Lucia Schreuders

Artikel 6 – Vergaderingen / Verkiezingen en benoemingen

1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.

2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.

3. Het bestuur moet bestaan uit leden zonder nauwe familie relaties, kandidaatstelling die hieraan niet voldoet kan niet geaccepteerd worden.

4. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.

5. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatstelling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.

Artikel 7 – Commissies

De vereniging kent commissies zoals aangeduid in artikel 11 van de statuten. Deze zijn:

a. Sponsorcommissie: De leden van de commissie worden benoemd door het bestuur. De commissie bestaat uit twee leden, welke zitting hebben gedurende een periode van twee jaar. Zij treden af volgens rooster en zijn niet terstond herkiesbaar. Derde en tevens coördinerend lid in de sponsorcommissie is de penningmeester. Door middel van een vrijwilligersovereenkomst worden afspraken bevestigd.

b. Kascontrolecommissie: De leden van de commissie worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De commissie bestaat uit twee leden, welke zitting hebben gedurende een periode van twee jaar. Zij treden af volgens rooster en zijn niet terstond herkiesbaar. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het Bestuur.

Artikel 8 – Officiële mededelingen/ Publiciteit

1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.

2. De leden ontvangen de officiële mededelingen.

Artikel 9 – Slotbepaling

1.

Ingeval één of meerdere bepalingen van dit reglement niet duidelijk mochten blijken te zijn, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de vereniging. Het bestuur behoudt zich het recht voor om uitzonderingen te maken op bestaande regels.

2.

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement zullen eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Bij goedkeuring zullen deze wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden vastgelegd.

3.

Ieder lid van de vereniging heeft recht op een exemplaar van dit reglement alsmede op de
aanvulling c.q. wijzigingen daarop.

 

De voorzitter, Marco Raeijmaekers
De secretaris, Yvon van Nieuwenhuijzen