Privacyverklaring AVG – Oranje Ruiters

 

Privacyverklaring Rijvereniging en Ponyclub Oranje Ruiters van Willemstad en Fijnaart in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor (website)bezoekers, klanten en overige relaties.

Rijvereniging en Ponyclub Oranje Ruiters van Willemstad en Fijnaart (verder te noemen: Rijvereniging Oranje Ruiters), gevestigd aan de Stadsedijk 81 te Heijningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in voorliggende privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijvereniging Oranje Ruiters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wenst te maken van de faciliteiten en diensten van Rijvereniging Oranje Ruiters, u informatie hebt aangevraagd dan wel een contactformulier op onze website (https://oranje-ruiters.nl/contact/) heeft ingevuld of op andere wijze (telefonisch/schriftelijk) contact met ons heeft opgenomen.

 

Rijvereniging Oranje Ruiters kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens als naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, naam paard/pony en het door u achtergelaten bericht in ons contactformulier inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht.
 • Betaal- en factureringsinformatie, (bank)gegevens voor het berekenen, opstellen/vastleggen en innen van facturen.
 • Informatie die te maken heeft met het soort browser, OS of type device dat u gebruikt om onze website te bezoeken.
 • Alle overige informatie die u mogelijk aan ons verstrekt waaronder gegevens die worden ingevuld op het planbord en overige delen van onze website.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Door het gebruiken van onze website geef je toestemming om cookies te gebruiken en op te slaan op uw computer. Mocht je dit niet willen kun je cookies uitschakelen middels uw browserinstellingen, houd er dan rekening mee dat het mogelijk is dat onze website niet optimaal werkt.

Ook derden partijen kunnen cookies plaatsen bij het bezoeken van onze website. Hierbij staan wij niet toe dat je IP-adres meegegeven wordt aan derden partijen.

Google Analytics, voor het analyseren van uw bezoek, verkeersbronnen en conversietracking.

Google Console, voor het analyseren van uw bezoek en verkeersbron.

Wij maken op dit moment alleen gebruik van functionele en analytische cookies om de gebruikservaring zo goed mogelijk te optimaliseren. Op dit moment maken wij geen gebruik van marketing cookies, maar behouden het recht deze in de toekomst wel te gebruiken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rijvereniging Oranje Ruiters maakt geen gebruik van systemen of systeemanalyses waarmee geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Rijvereniging Oranje Ruiters gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering en financiële afwikkeling van overeenkomsten met onze leden.
 • Het voldoen aan onze wettelijk verplichtingen.
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze leden te kunnen (blijven) verlenen.
 • Het behartigen van uw gerechtvaardigde belang om de juiste informatie te verkrijgen.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Fiscale regelgeving verplicht ons om onze administratie inclusief uw factuur- en betaalgegevens gedurende 7 jaar te bewaren. (Inschrijf)gegevens welke worden gebruikt voor een evenement worden tot 3 maanden na het evenement bewaard. Gegevens die worden ingevuld op het planbord worden na 1 week verwijderd. Overige gegevens worden bewaard tot 1 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.

In alle gevallen geldt dat Rijvereniging Oranje Ruiters in bepaalde gevallen uw gegevens langer zal bewaren dan hierboven aangegeven indien dat verplicht is op grond van een wettelijke regeling of een langere bewaartermijn noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld om klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijvereniging Oranje Ruiters verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, op uw verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak.

Het kan voorkomen dat derde partijen, zoals accountant, incassobureau en/of juridische dan wel financiële adviseurs toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van door Rijvereniging Oranje Ruiters verstrekte opdrachten en/of toezichthoudende taken die zij ten aanzien van Rijvereniging Oranje Ruiters vervullen.

Rijvereniging Oranje Ruiters heeft met alle partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, afspraken gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is in overeenstemming met de wet alsmede het privacybeleid en voorliggende –verklaring van Rijvereniging Oranje Ruiters.

Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat enkel indien wij zekerheid hebben dat die derden de gegevens alleen gebruiken op een manier die en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen en in overeenstemming is met deze privacyverklaring.

Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen. Daarbij beoordelen wij altijd hoe wij uw recht op privacy zo veel mogelijk kunnen respecteren.

 

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Rijvereniging Oranje Ruiters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rijvereniging Oranje Ruiters maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via https://oranje-ruiters.nl/contact/

 

Waar slaan we uw gegevens op?

De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, worden altijd opgeslagen in Nederland.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Bovenstaande verzoeken kunt u sturen naar https://oranje-ruiters.nl/contact/. Rijvereniging Oranje Ruiters zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Een update hiervan wordt gepubliceerd op onze website en is te raadplegen op https://oranje-ruiters.nl/

 

TOESTEMMING GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS/BEELD- EN GELUIDOPNAMEN.

Met de inschrijving voor deze wedstrijd/dit evenement geeft de deelnemer tevens toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd/evenement voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, social media en offline publicaties. Rijvereniging en Ponyclub Oranje Ruiters van Willemstad en Fijnaart heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.